Utwory osierocone a digitalizacja fotografii

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1639) wprowadziła pojęcie ‘utworów osieroconych’. Nowa regulacja ma istotne znaczenie dla procesu digitalizacji, gdyż umożliwia m.in. archiwom, instytucjom oświatowym, instytucjom badawczym, bibliotekom, muzeom zwielokrotnianie opublikowanych utworów osieroconych oraz udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (art. 35(5) ust. 2).

Zasady starannych poszukiwań podmiotów uprawnionych do utworów, które mogą zostać uznane za osierocone

W dniu 20 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań. W załączniku do tego rozporządzenia umieszczono wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań.

Prawa autorskie do fotografii

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej ‘PrAut’, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Jako utwory przepisy wskazują m.in. fotografie (art. 1 ust. 2 pkt 3 PrAut).

Ustawa o Muzeach

USTAWA
z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach

Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24

Opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.987.