Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu przepisów o:

 • muzeach,
 • instytucjach kultury,
 • zabytkach,
 • finansach publicznych,
 • rachunkowości,
 • prawa pracy,
 • dostępie do informacji publicznej,
 • ochronie danych osobowych,
 • prawa autorskiego.

zakres działania obejmuje również:

 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
 • opracowanie i weryfikacja projektów wszelkich umów, np. użyczenia muzealiów,
 • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich dokumentów wymaganych w instytucjach kultury,
 • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich dokumentów związanych z tematyką zamówień publicznych.

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta, jako pełnomocnicy:

 • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym oraz dyscyplinarnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi),
 • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi),
 • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym i administracyjnym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/