• udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu przepisów o muzeach, instytucjach kultury oraz zabytkach,
 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, a także prawa pracy,
 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie zagadnień związanych z muzeami oraz innymi instytucjami kultury,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa autorskiego,
 • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich dokumentów wymaganych w instytucjach kultury, w tym:
  • zarządzeń,
  • regulaminów pracy,
  • regulaminów wynagrodzeń,
 • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich możliwych dokumentów związanych z tematyką zamówień publicznych, w tym:
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • odwołań do KIO,
  • skarg do sądu okręgowego,
  • ogłoszeń (o zamówieniu),
  • oświadczeń (np. o wycofaniu oferty, o odstąpieniu od umowy),
  • regulaminów (np. pracy komisji przetargowej, udzielania zamówień publicznych),
  • wezwań (np. do wyjaśnienia treści oferty, do udzielenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny),
  • zawiadomień (np. o wykluczeniu, o odrzuceniu oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o unieważnieniu postępowania, o poprawieniu omyłki),
  • wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • umów w sprawie zamówień publicznych,
  • protokołów (np. z otwarcia ofert) i wielu innych,
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym oraz przed sądami cywilnymi w sporach z zamawiającym w toku wykonywania umowy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/