Utwory osierocone a digitalizacja fotografii

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1639) wprowadziła pojęcie ‘utworów osieroconych’. Nowa regulacja ma istotne znaczenie dla procesu digitalizacji, gdyż umożliwia m.in. archiwom, instytucjom oświatowym, instytucjom badawczym, bibliotekom, muzeom zwielokrotnianie opublikowanych utworów osieroconych oraz udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (art. 35(5) ust. 2).